HD NVR Analytics Kit

For HD NVR Value (HD-NVR3-VAL), HD NVR Standard (HD-NVR3-STD) and For HD NVR Premium (HD-NVR3-PRM)

HD-NVR-ANK2-1

Introduction

Installing the NVR Analytics Kit into the HD-NVR3-VAL

Installing the NVR Analytics Kit into HD-NVR3-PRM or HD-NVR3-STD